Na stronie

Regulamin

REGULAMIN

PIEKARSKIEGO UNIWERSYTETU  TRZECIEGO WIEKU

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Piekarski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w oparciu o statut Dzielnicowego Domu Kultury      w Piekarach Śl.  i wypełnia zadania w zakresie upowszechniania kultury, dotyczące organizowania różnorodnych form edukacji kulturalnej.

 

 1. CELE UNIWERSYTETU I SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ:
 2. Upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych.
  2. Aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych.
  3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów.
  4. Angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska.
  5. Podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.

 

Uniwersytet realizuje powyższe cele poprzez :

- wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe z różnych dziedzin nauki,

- spotkania z przedstawicielami nauki, kultury, sztuki, polityki, gospodarki,

- zajęcia fakultatywne

 

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 1. Organem prowadzącym PUTW jest Dzielnicowy Dom Kultury w Piekarach Śląskich.
 2. Uniwersytetem kieruje dyrektor DDK.
 3. Organem przedstawicielskim słuchaczy jest Zarząd Słuchaczy.

 

 1. KRYTERIA DOBORU  SŁUCHACZY  I  WARUNKI  UCZESTNICTWA

1.Słuchaczem PUTW może zostać każda osoba „50+” w wieku przedemerytalnym, rencista, emeryt i pozostałe osoby starsze, bez względu na poziom wykształcenia, które pragną poszerzyć swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania oraz brać czynny udział w życiu kulturalnym i społecznym miasta oraz złożą stosowną deklarację i dokonają obowiązujących wpłat. 

 

 1. Prawa i obowiązki Słuchacza PUTW
 2. a) Słuchacze Uniwersytetu mają prawo do :

- udziału we wszystkich rodzajach zajęć, zgodnie z przyjętymi zasadami odpłatności

- inicjowania nowych form działań twórczych i programowych

- wyrażania opinii o prowadzonych zajęciach fakultatywnych

 1. b) Słuchacze PUTW są zobowiązani do :

- przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu

- terminowego wnoszenia opłat za zajęcia fakultatywne

- aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Uniwersytetu

 

 1. Warunkiem uczęszczania na zajęcia jest posiadanie ważnej legitymacji słuchacza PUTW.
 2. Wniesione opłaty za uczestnictwo w zajęciach fakultatywnych nie podlegają zwrotowi.

5.Istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w zajęciach, spowodowana szczególnymi względami  (np. wyjazd do sanatorium lub leczenie szpitalne). Rezygnacja powinna być zgłoszona pisemnie Zarządowi, najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nieobecność.   

 1. Zaleganie z ustalonymi opłatami skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy.

 

 1. ZARZĄD SŁUCHACZY
 2. W skład Zarządu wchodzą minimum 4  osoby, wybrane na zebraniu ogólnym.
 3. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
 4. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie przewodniczącego, sekretarza, skarbnika, przypisując im zakres zadań.
 5. Zarząd Słuchaczy współpracuje z dyrektorem DDK w zakresie inicjowania wydarzeń kulturalnych

i imprez okolicznościowych.

 1. Zadaniem Zarządu Słuchaczy jest :

- organizowanie zapisów na nowy rok akademicki

- pomoc w organizacji zajęć, imprez, wykładów

- organizowanie dyżurów informacyjnych dla słuchaczy

- rozpatrywanie problemów zgłaszanych przez słuchaczy

- wyrażanie opinii dot. wysokości opłat

 1. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w trakcie pełnienia kadencji na wniosek własny lub pozostałych członków Zarządu.

 

 1. OBSŁUGA I  BAZA  LOKALOWA
 2. Organ prowadzący PUTW, czyli Dzielnicowy Dom Kultury w Piekarach Śląskich zapewnia:

- pomieszczenia do prowadzenia zajęć

- wykładowców oraz osoby prowadzące zajęcia

- obsługę techniczną i sprzęt audiowizualny

- obsługę organizacyjną, administracyjną oraz finansowo – księgową

 

 1. DDK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, nagrań z wizerunkiem uczestników, wykonanych podczas imprez, wykładów, spotkań, zajęć i innych – dla własnych potrzeb promocyjnych i reklamowych.