Na stronie

„Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej”

      Zwieńczeniem programu pt. „Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej”, do którego zaproszono Nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku, zrealizowanego wg projektu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy udziale Wydziału  Nauk o Zdrowiu, a realizowanego w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, była Konferencja Podsumowująca realizację i wyniki programu  w dniu 18 października 2018 r.  Konferencję poprowadził prof. dr hab. Czesław Marcisz, koordynator projektu. Wzięło w niej udział liczne grono zaproszonych gości związanych z prowadzeniem projektu oraz przedstawiciele 6 UTW zaproszonych do udziału w programie.

     Od kwietnia do października, słuchacze P UTW uczestniczyli w panelach w postaci  7 wykładów interaktywnych, tematycznie związanych z tytułem projektu, panelu badawczym i praktycznym. Przeprowadzono badania lekarskie, badania sprawności psychomotorycznej, pomiary antropometryczne, próby czynnościowe oraz testy motoryczne. Raporty z wykładów  systematycznie ukazywały się na naszej stronce internetowej.

    Cele projektu zostały zrealizowane w wysokim stopniu, a projekt osiągnął pełny sukces. Określono łańcuch determinantów pomyślnego starzenia się oraz przeprowadzono szereg działań prozdrowotnych obejmujących aktywność fizyczną i edukację nakierowaną na promocję i profilaktykę zdrowotną.

       Realizacja projektu była możliwa dzięki dużemu zaangażowaniu uczestników z poszczególnych UTW, w tym Naszego UTW. Nie wszyscy jednak słuchacze, którzy zgłosili swój akces w programie w liczbie 36 osób, dotrwali do jego końca. Ukończyło go z pomyślnym rezultatem 20 osób. Twórcy i realizatorzy projektu wyrażali wdzięczność i wyrazy uznania oraz podziękowanie za twórczy udział uczestników  w jego zamierzeniach i dokonaniach.

      Konferencja podkreśliła i dała wyraz stwierdzeniu, że najważniejszy jest człowiek i bezpośredni wpływ różnorodnych działań  na jego zdrowie we wszystkich płaszczyznach i wymiarach życia.

         Pani Dyrektor mgr inż. Ilona Ogiołda  osobiście pogratulowała Panu prof. Cz. Marciszowi, wręczając podziękowanie w imieniu wszystkich Słuchaczy Piekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

  

Opracowała:  J. GŁOGOWSKA