Na stronie

ŚLĄSKIE F O R U M UNIWERSYTETÓW III WIEKU.

Dnia 7 marca 2018 r. członkowie Rady Słuchaczy Naszego Uniwersytetu - Pan Jan Baron oraz Pani Jadwiga Głogowska uczestniczyli w Śląskim Forum UTW, które miało miejsce w Sali Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. U podstaw debaty Forum znalazł się problem ludzi starszych oraz praca na ich rzecz poprzez tworzenie i realizację programów merytorycznych. Wszystkim uczestnikom rozwiązywanie tych zagadnień leżało głęboko na sercu. Dyskusji przewodniczyły działaczki UTW: Pani dr Helena Hrapkiewicz i Pani mgr Krystyna Męcik.


Honorowym gościem była Pani Wiesława Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że priorytetem w działalności UTW jest edukacja, aktywizacja i integracja osób starszych. Misję i cele wyznaczają uczenie się przez całe życie, współpraca międzypokoleniowa oraz badania z udziałem i na rzecz seniorów. Obecnie na terenie całego kraju działa 615 uniwersytetów. Najwięcej w woj. Mazowieckim -80, woj. Śląskie plasuje się na trzecim miejscu – 62 utw.

Polski fenomen UTW – to różnorodność organizacyjna, prawna i finansowa. Działają one w uczelniach wyższych, jako samodzielne stowarzyszenia i fundacje, w ramach stowarzyszeń lokalnych oraz w jednostkach organizacyjnych samorządu lokalnego. Pani Prezes zwróciła uwagę na istotne aspekty działalności UTW takie jak: organizacja, zarządzanie, programy edukacyjno – aktywizujące, współpraca z wieloma podmiotami, finansowanie, informacje dla seniorów, wolontariat, wizerunek utw oraz ukazała szeroką gamę obszarów tematycznych. Wiele miejsca przeznaczyła w swoim wystąpieniu utworzeniu federacji utw w roku 2007 oraz jej działań dla środowiska seniorów ze szczególnym uwzględnieniem propozycji dla Śląskich UTW. Przyszłość i rozwój UTW to przede wszystkim współpraca z sektorami; publicznym, gospodarczym i społecznym. W panelowej dyskusji wzięło udział kilkunastu przedstawicieli różnych środowisk. Jej tematyka była bardzo interesująca, ukazała działalność organizacji w codziennej praktyce. Mnóstwo przykładów, projektów które wzbogacają partnerstwo Uniwersytetów. W jednym z nich nasz Piekarski UTW weźmie udział w najbliższym okresie we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. Będą to działania edukacyjne, praktyczne i badawcze. Mają ukazać determinanty powolnego starzenia się seniorów w aglomeracji śląskiej. Projekt ruszy na początku kwietnia 2018 r.
Prosimy słuchaczy o baczne śledzenie informacji ustnej i pisemnej.

Opracowała J. Głogowska