Na stronie

OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI PUTW

Obywatelski Parlament Seniorów jest inicjatywą społeczną największych organizacji i środowisk senioralnych w Polsce: Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, gminnych rad seniorów oraz innych organizacji senioralnych. Ambicją OPS jest stworzenie ogólnopolskiej reprezentacji ponad 8-milionowej populacji osób starszych. Wśród delegatów II kadencji OPS znaleźli się przedstawiciele naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zostali: KRYSTYNA GOLIS - koordynator PUTW, JAN BARON - przewodniczący Rady Słuchaczy, ANNA KUDEŁKO - członek Rady Słuchaczy. To ważne uznanie dotychczasowej społecznej pracy na rzecz środowiska osób starszych i duże wyróżnienie dla przedstawicieli naszego uniwersytetu. Serdecznie gratulujemy!

 

Organizacje senioralne i rady seniorów z całej Polski w sposób samorządny i demokratyczny wybrały łącznie 460 delegatów na trzyletnią II kadencję OPS . 3 października dokonane zostało ślubowanie delegatów, jak również zostały wybrane władze regulaminowe, komisje problemowe oraz została przyjęta deklaracja programowa Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, który stał się unikalną w świecie formą partycypacji seniorów w budowie społeczeństwa obywatelskiego oraz konstruktywnego dialogu z władzami publicznymi w zakresie tworzenia rozwiązań na rzecz godnego, zdrowego i aktywnego życia osób starszych.

Ideą OPS jest neutralność polityczna i światopoglądowa oraz otwartość na merytoryczną współpracę z władzami publicznymi, w tym organami samorządu terytorialnego, a także partnerami społecznymi. Celami OPS jest stałe monitorowanie sytuacji osób starszych w Polsce we wszystkich obszarach ich funkcjonowania, społeczny dialog, a także poszukiwanie optymalnych rozwiązań problemów dotyczących osób starszych.